സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ     സർക്കാർ ഉത്തരവ് വായിക്കാം
  • എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാണ്. ഉത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്‌‌ളീഷിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

 Passwords doesnot match. Passwords match!!
സാക്ഷ്യപത്രം / Declaration

 തെറ്റായ ഒ.ടി.പി. താങ്കളുടെ മൊബൈലിൽ ഒ.ടി.പി ലഭിക്കുന്നതിനായ് അൽപ്പനേരം കാത്ത് നിൽക്കുക.