സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ     സർക്കാർ ഉത്തരവ് വായിക്കാം
  • sannadham.kerala.gov.in സൈറ്റിൽ മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുത്.
  • എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാണ്. ഉത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്‌‌ളീഷിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
  • 16 വയസ്സിനും 65 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ മാത്രം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
  • കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രായ പരിധി 20 വയസ്സിനും 40 വയസ്സിനും ഇടയിൽ മാത്രം.
  • താങ്കളുടെ ഫോട്ടോയുടേയും, ID-കാർഡിന്റേയും 1 MB-.യിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള image-ഫയലുകൾ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ പേജ് Refresh ചെയ്തിട്ട് വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് Submit ചെയ്യുക.

താങ്കൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷ *

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്നദ്ധപ്രവർത്തന മേഖല.
ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്നദ്ധപ്രവർത്തന മേഖല. *
.jpg, .png, .jpeg ഫയലുകൾ മാത്രം അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
പരമാവധി അനുവദനീയമായ സൈസ് 1 എം.ബി.
.jpg, .png, .jpeg ഫയലുകൾ മാത്രം അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
പരമാവധി അനുവദനീയമായ സൈസ് 1 എം.ബി.
സാക്ഷ്യപത്രം

 തെറ്റായ ഒ.ടി.പി. താങ്കളുടെ മൊബൈലിൽ ഒ.ടി.പി ലഭിക്കുന്നതിനായ് അൽപ്പനേരം കാത്ത് നിൽക്കുക.