കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷര സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ യജ്ഞത്തിന്റെ സർവ്വേ നടത്തിപ്പ്, പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പരിശീലനം നൽകൽ എന്നിവയിൽ അണിചേരാൻ സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേന പ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
https://app.digikeralam.lsgkerala.gov.in/volunteer
അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബയോയിലും ലഭ്യമാണ്.