സാന്ത്വന പരിചരണം

"സാമൂഹിക പിന്തുണയോടെ കരുതൽ സഹായ ശൃംഖല രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി, നിരാലാംബരായവർക്ക് മാനസിക സാമൂഹ്യ പിന്തുണ നൽകുവാൻ തയ്യാറായ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ അണിചേർക്കുവാൻ സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേന ശ്രമിച്ചുവരുന്നു "